Få förfrågningar på mail

Du kan även se våra aktiva uppdrag på Brainville

Om du vill kontakta någon av oss

Eric Back

eric(at)seequaly.com

Malin Vikström

malin(at)seequaly.com

Besöksadress:

Brahegatan 10114 37 Stockholm

Postadress:

BOX 5831, 102 48 Stockholm

You can use this final section to write some directions to your physical location, or any other useful information.

If you’re using this template to build a website, and have any questions at all, I’d love to help!

Just search for WP Maker to find our YouTube channel. Leave a comment on any video – I always reply.

Thank you so much for watching our tutorials!

Här kan du läsa mer om vår Personuppgifts & integritetspolicy

1 ALLMÄNT
Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur SeeQualy AB, 556987-7458, (”SeeQualy”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV, skickar ditt CV via mail eller på annat sätt tillhanda håller oss dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller då arbetssökande / uppdragssökande (”Kandidater”) och kunder som kontaktar oss för att få uppdrag eller för att hitta en konsult / kandidat. SeeQualy bedömer då att vi har ett berättigat intresse att behandla dina kontaktuppgifter och genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR
SeeQualy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakt: SeeQualy AB Adress: BOX 5831, 10248 Stockholm. Tel: (+46)739 65 65 65. E-post: eric(at)seequaly.com.

3 DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för aktuellt konsultuppdrag eller vill att vi hittar ett konsultuppdrag till dig och/eller som du som kund vill att vi hjälper dig att hitta en konsult.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?
Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig som konsult, Kandidat, konsultbolag eller kund. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV och i ditt personliga brev eller mail. Vi samlar även in och lagrar annan information som du som Kandidat eller kund har tillhandahållit oss i samband med att du söker konsultuppdrag eller som kund söker en konsult. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för en förmedlingsprocess.

5 HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder personuppgifter för att utvärdera dig som Kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för det konsultuppdrag som vi söker. Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig över mejl och annan elektronisk kommunikation i ärenden som rör din eller din arbetsgivares relation till SeeQualy kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för ett annat konsultuppdrag eller en annan ledig tjänst som vi förmedlar uppdrag till eller rekryterar till, men som vi inte har publicerat en annons för. Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje parter som kan vara intresserad av dig som Kandidat, exempelvis den uppdragsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering eller konsultuppdrag. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. SeeQualy behandlar även personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa myndighetsbeslut. SeeQualy behandlar även dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och annan information om seequaly och konsultuppdrag som vi anser lämpliga för dig som kandidat och kund. Behandlingen bygger på ditt samtycke och är helt frivillig. Vi delar endast dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som har för avsikt att använda personuppgifter i syfte än att förmedla ett konsultuppdrag eller en kandidat.

6 HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?
Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på eric(at)seequaly.com.

7 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

8 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

9 KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekrytering, konsultförmedling eller hittande av konsult.

10 REFERENSER
Du är skyldig att informera sådana eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst du har sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

11 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
SeeQualy förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.

Våra sida hos leverantör